CONVENOR

Dr. Pimplikar

Prof. Dr. S.S Pimplikar

CO-CONVENOR​

Prof. Minde

Prof. Pravin Minde

ORGANISING HEAD

aryan sharma

ARYAN SHARMA

B.Tech. CIVIL

ORAGANISERS

Payal Navle

PAYAL
NAVALE

B.TECH. CIVIL

Shriram C

SHRIRAM
CHAVAN

B.TECH. CIVIL

Siddhesh Shinde

SIDDHESH SHINDE

B.TECH. CIVIL

CO-ORAGANISERS

Rohit Patil

ROHIT
PATIL

T.Y. B.TECH. CIVIL

Ratnesh Jadhavrao

RATNESH JADHAVRAO

T.Y. B.TECH. CIVIL

Gitesh Chaudhari

GITESH CHAUDHARI

T.Y. B.TECH. CIVIL

TREASURER

Masoom Sawaiwala

MASOOM SAWAIWALA

B.TECH. CIVIL

MARKETING HEAD

Shaunak D

SHAUNAK DESHMUKH

B.TECH. CIVIL

SPONSORSHIP HEAD

Ankit Rathi

ANKIT RATHI

B.TECH. CIVIL

REGISTRATION HEAD

Nikhil Dhote Patil

NIKHIL DHOTE

B.TECH. CIVIL